1. ارزیابی نقش‌آفرینی نظام بانکی در حیطه مسئولیت اجتماعی کاهش بیکاری در ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در محاسبه اثرات همزمان، بلندمدت و پویا

مهدی قائمی اصل؛ محمد نصر اصفهانی؛ سیروس چرخ

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 93-121

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.21688.1614

چکیده
  بانـک‌هـا و ارائه‌دهنده‌های خدمات مالی عمومی حساس‌ترین سازمان‌هـا درخصـوص مسـئولیت اجتمـاعی هستند. بانـک دارای الزام اجتماعی و حقوقی است تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی باشد. همچنین صنعت بانک‌داری نقطه اتکای توسعه اجتمـاعی و اقتصـادی هـر جامعـه‌ای محسـوب می‌شود. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از یک الگوی ...  بیشتر