تأثیر تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات بهداشتی در استان‌های ایران طی سال‌ها۱۳۸۵-۱۳۹۵: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

مریم خداوردی سامانی؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.36482.2333