عوامل موثر بر قیمت مسکن با رویکرد زیست محیطی (مقایسه برخی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه)

نصیبه کاکویی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری؛ علی امامی میبدی

دوره 20، شماره 3، آذر 1402، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.36051.2311