1. ارزیابی مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات خشکبار ایران

محمد رضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ حسین نظام آبادی پور؛ امیرحسین توحیدی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 95-116

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.11895

چکیده
  در بسیاری از مطالعات برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی اغلب از روش های کمی مبتنی بر داده های سری زمانی یا مقطع زمانی استفاده می شود. مطالعات سری زمانی و مقطع زمانی ناهمگنی کشورها را کنترل نمی کنند و همواره ریسک به دست آورن نتایج و پیش بینی های اریب دار وجود دارد. داده های پانل اطلاعات و درجه آزادی بیشتری را فراهم می آورد که این امر موجب ...  بیشتر

2. بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)

امیرحسین توحیدی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ حسین محمدی؛ پریسا علیزاده

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-19

چکیده
  طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 ...  بیشتر

3. بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا

محمدرضا کهنسال؛ امیرحسین توحیدی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2014.11623

چکیده
  بازار گردشگری از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار است و توجه به این صنعت می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح می گردد که چه رابطه ای میان گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ با توجه به شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهای ...  بیشتر