اقتصاد کلان
1. شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق های اقتصادی: مطالعه موردی-چرخه های تجاری در ایران

سید امین منصوری؛ حسن فرازمند

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26401.1899

چکیده
  بررسی‌های نظری نشان می‌دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنال­ها و نمایش آن‌ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج‌ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجک­های متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع ...  بیشتر

2. بررسی اثر سرمایه فکری بر بیشینه سازی عملکرد مالی بنگاه‌های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران

حسن فرازمند؛ سید امین منصوری؛ ثریا خدایار

دوره 16، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.24949.1823

چکیده
  هدف این مقاله سنجش سرمایه فکری بنگاه‌های وابسته نفتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی است. بدین منظور، سرمایه فکری با استفاده از صورت‌های مالی برآورد شد و رابطه آن با عملکرد بنگاه-ها، طی دوره زمانی؛ 1375 تا 1395 بررسی گردید. نتایج مدل ارزش بازاری عملکرد بنگاه، نشان می-دهد که رابطه بین ارزش دفتری نرمال بنگاه، با ارزش نرمال بازاری بنگاه مثبت ...  بیشتر

3. برآورد پویای خط فقر در گروه‌های درآمدی مناطق شهری ایران به روش سیستم مخارج خطی گسترش یافته (ELES) (رویکرد داده های ترکیبی)

سید امین منصوری؛ سید مرتضی افقه

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 63-85

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.20460.1540

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر عوامل اجتماعی-جمعیتی (شامل تعداد افراد شاغل خانوار، مالکیت مسکن، بی‌سوادی سرپرست خانوار و بعد خانوار) بر حداقل معاش و برآورد خط فقر نسبی در گروه‌های درآمدی مناطق شهری ایران در دوره‌ 1395-1361 از طریق سیستم مخارج خطی گسترش‌یافته و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) آزمون شده است. نتایج این بررسی نشان داد که بعد خانوار ...  بیشتر

4. بررسی ارتباط و تأثیر جرایم اخلاقی و اقتصادی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران با روش MIMIC

سید مرتضی افقه؛ سید امین منصوری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 57-86

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.11884

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران با تأکید بر جرایم اخلاقی و اقتصادی، با استفاده از روش شاخص‌های چند گانه-علل چندگانه (MIMIC) و به روش حداکثر راست نمایی طی دوره زمانی 1390-1363 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. افزایش جرایم فساد اداری و طلاق، افزایش ...  بیشتر

5. برآورد کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر شوک‌های قیمتی برق بر تقاضای برق مسکونی و تجاری اهواز به روش ARDL

سید امین منصوری؛ سید عزیز آرمن

دوره 11، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 137-163

چکیده
  هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک‌های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم‌جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به‌منظور بررسی تأثیر شوک‌های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف‌کنندگان مسکونی و تجاری ...  بیشتر