1. بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی(مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژی در ایران

فتانه میرزایی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 41-67

چکیده
  از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تأثیر قرار می‏گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه‏ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و ...  بیشتر