بررسی نقش مالیات کربن و یارانه‌های سوخت‌های فسیلی بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب OECD

سجاد فرجی دیزجی؛ محمدرضا عارفیان؛ عباس عصاری آرانی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 79-109

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.33321.2243