1. ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران

منصور زراء‌نژاد؛ فرهاد خدادادکاشی؛ رضا یوسفی حاجی آباد

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10564

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی سطح کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران و تشخیص عوامل موثر بر عملکرد آنها، با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده‌های تلفیقی صنایع‌ کارخانه‌ای ایران بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین المللی فعالیت‌های صنعتی (ISIC) جمع‌آوری شده و با استفاده از مدل اثرات ناکارایی بتیس و کولی (1995)، میزان کارایی فنی ...  بیشتر