مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری (JQE) - اخبار و اعلانات