مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری (JQE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله