مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری (JQE) - واژه نامه اختصاصی