دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 61، تابستان 1398، صفحه 1-200 (دوره شانزدهم، شماره دوم، تابستان 1398 (شماره مسلسل 61) ) 

مقاله پژوهشی

1. استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس

صفحه 1-36

10.22055/jqe.2019.25839.1873

مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی