دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 59، زمستان 1397، صفحه 1-220 (دوره پانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1397) 
7. ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء

صفحه 167-198

10.22055/jqe.2019.25894.1877

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ جعفر باباجانی؛ محمد رضا آخوند؛ اسلام فاخر