دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 56، بهار 1397، صفحه 1-270 (دوره‌ی 15. شماره‌ی 1. بهار 1397) 
4. شبیه‌سازی اثر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و غیر غذایی: رویکرد DSGE

صفحه 87-108

10.22055/jqe.2018.21372.1594

امین پورمقدم؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حمیدرضا میرزایی