مقاله پژوهشی

5. تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)

روح اله بابکی؛ مسعود همایونی فر؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ مصطفی سلیمی فر

صفحه 105-135

10.22055/jqe.2017.18152.1406