دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 53، تابستان 1396، صفحه 1-258 (دوره چهاردهم، شماره دوم، تابستان 1396 (شماره مسلسل 53) ) 
3. A Study on the Effect of Fluctuations in Tax Revenues on Economic Growth in Iran

صفحه 59-84

10.22055/jqe.2017.17719.1377

عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ داود فرهادی سرتنگی؛ مهسا کلانتر زاده


4. Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran

صفحه 85-110

10.22055/jqe.2017.18586.1431

مجید هاتفی مجومرد؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش


6. Estimation of Count Data using Bivariate Negative Binomial Regression Models

صفحه 143-166

10.22055/jqe.2017.19098.1462

پویا فاروقی؛ محمدشریف کریمی؛ اسماعیل نوری؛ اسرین کریمی