دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 52، بهار 1396، صفحه 1-218 (دوره 14، شماره 1، بهار 1396) 
3. اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی

صفحه 67-95

10.22055/jqe.2017.17291.1353

احمد صلاح منش؛ سید مرتضی افقه؛ ابراهیم انواری؛ زهره عراقی رستمی


5. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

صفحه 119-142

10.22055/jqe.2017.20454.1537

پروین علی مرادی افشار؛ سید کمال ضادقی؛ محسن پورعباداللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی