دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 50، پاییز 1395، صفحه 1-182 (دوره سیزدهم، شماره سوم، پاییز 1395) 
6. تأثیر نامتقارن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی ایران

صفحه 137-161

10.22055/jqe.2016.12540

حسین اکبری فرد؛ رضا اشرف گنجویی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد