دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 49، تابستان 1395، صفحه 1-154 (دوره سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1395) 
5. مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی)

صفحه 93-119

10.22055/jqe.2016.12371

سید حامد فهیمی فرد؛ محمد علی فلاحی؛ مصطفی کریم زاده؛ محمد طاهر احمدی شادمهری