دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-178 (دوره 12- شماره 4- زمستان 1394- پیاپی 47) 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه وضعیت تراز تجاری رد پای کربن بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

صفحه 1-38

10.22055/jqe.2015.12101

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش