دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-160 
5. ارزیابی مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات خشکبار ایران

صفحه 95-116

10.22055/jqe.2015.11895

محمد رضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ حسین نظام آبادی پور؛ امیرحسین توحیدی