دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-127 
4. Economic Valuation of the Shadegan Wetland

صفحه 55-77

10.22055/jqe.2015.11879

Amirhosein Monetazerhojat؛ Behzad Mansouri؛ Mojtaba Ghorbannezhad