دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-158 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)

صفحه 1-19

امیرحسین توحیدی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ حسین محمدی؛ پریسا علیزاده