دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ

صفحه 1-26

مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ فرهاد ترحمی


4. سنجش رد پای آب بخش های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

صفحه 81-111

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش