دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-160 (دوره یازدهم، شماره دوم، تابستان 1393) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تحرک درآمدی در نسل سنی زنان در ایران

صفحه 1-20

میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی


2. تأثیر دموکراسی بر انتشار دی اکسید کربن

صفحه 21-40

لطفعلی عاقلی؛ حسین صادقی؛ آرش اسوار


6. بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت

صفحه 115-143

سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید مهدی مصطفوی؛ مرتضی بکی حسکوئی