دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-165 (دوره 11، شماره 1، بهار 1393) 
3. برآورد ارزش استفاده ای تالاب شادگان

صفحه 41-73

مجتبی قربان نژاد؛ امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری