دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1392 
2. اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران

صفحه 71-98

10.22055/jqe.2013.11399

محمدعلی ابوترابی؛ محمدعلی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید محمد حسینی