دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1391 (دوره 9- شماره 4- زمستان 91) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر نامتقارن ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت در ایران

صفحه 1-20

10.22055/jqe.2012.12290

حسین اکبری فرد؛ امید جنابی؛ رضا اشرف‌گنجویی