دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-171 
2. ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران

صفحه 31-48

10.22055/jqe.2012.10564

منصور زراء‌نژاد؛ فرهاد خدادادکاشی؛ رضا یوسفی حاجی آباد


3. شبیه‌سازی تاثیر فساد بر رشد اقتصاد ایران

صفحه 49-69

10.22055/jqe.2012.10565

مرتضی سامتی؛ مصطفی عمادزاده؛ شهرام رئیسی دهکردی


6. رابطه‌ی بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز در ایران

صفحه 109-127

10.22055/jqe.2012.10568

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ صالح شهریور؛ اعظم قزلباش؛ زهره اسکندری پور


8. بررسی اثرات سیاست های حمایتی بر کاهش فقر در ایران

صفحه 153-171

فرهاد خداداد کاشی؛ سوده شمسی