دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1390 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی خوشه های صنعتی استان تهران

صفحه 1-22

10.22055/jqe.2011.10627

بهروز هادی زنوز؛ افشین برمکی


6. تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران

صفحه 123-145

10.22055/jqe.2011.10632

منصور زراء‌نژاد؛ محمد مهدی زارع؛ مهدی اکابری