دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1390 
3. پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران

صفحه 51-77

10.22055/jqe.2011.10600

بهروز هادی زنوز؛ منصور زراء نژاد؛ حسن طایی؛ مسعود خداپناه