دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1390 
6. بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و صادرات: مورد استان فارس

صفحه 105-128

10.22055/jqe.2011.10596

کریم اسلاملوئیان؛ احمد صدرائی جواهری؛ محمد حسین دیانتی