دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1390 
5. بررسی تابع تولید و تعیین کارآیی فنی شالیکاران در استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 87-118

10.22055/jqe.2011.10584

منصور زراء نژاد؛ بلقیس باورصاد؛ سید محمد حسن مصطفوی؛ سیده سمیه نوروزی مهریان