دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1389 
3. مطالعه ی ارتباط سیاست های پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)

صفحه 57-74

10.22055/jqe.2010.10651

نرگس خواجه روشنایی؛ ناصر شاهنوشی؛ یداله آذرین فر؛ رؤیا محمدزاده؛ افشین امجدی