دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1389 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک

صفحه 1-21

10.22055/jqe.2010.10642

عباس عصاری آرانی؛ احمد جعفری صمیمی؛ میثم رسولی میر