دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1389 
5. قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر

صفحه 101-115

10.22055/jqe.2010.10638

رضا راعی؛ سعید بهاروند؛ مسعود موفقی