دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-141