دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-167 
3. اثرات آزاد سازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی کشور

صفحه 55-78

10.22055/jqe.2009.10699

سید کمیل طیبی؛ مرتصی سامتی؛ یاسر عباسلو؛ فرشته اشراقی سامانی


5. تاثیر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران

صفحه 105-128

10.22055/jqe.2009.10701

عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی