دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-172 
5. تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی

صفحه 101-123

10.22055/jqe.2009.10688

مهدی خداپرست مشهدی؛ سارا صمدی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی‌فر


7. بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تاثیرگذاری رابطه ی مبادله بر ساختار سرمایه گذاری

صفحه 147-172

10.22055/jqe.2009.10691

مصطفی کریم زاده؛ خدیجه نصراللهی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار