نویسنده = امیدی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-42

10.22055/jqe.2018.22611.1667

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمیده رهنما؛ وحید امیدی