نویسنده = کرامتی زاده، نسیبه
تعداد مقالات: 1
1. اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.24813.1817

فرشید پورشهابی؛ نسیبه کرامتی زاده