نویسنده = پورمقدم، امین
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی اثر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و غیر غذایی: رویکرد DSGE

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-108

10.22055/jqe.2018.21372.1594

امین پورمقدم؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حمیدرضا میرزایی