نویسنده = رنجبر، همایون
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی، مورد مطالعه ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 163-188

10.22055/jqe.2017.20309.1529

بهاره ملکی؛ مجید صامتی؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر