نویسنده = هفت لنگ، رضا
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-61

10.22055/jqe.2018.13373

عبدالمجید آهنگری؛ حسن فرازمند؛ امیر حسین منتظر حجت؛ رضا هفت لنگ