نویسنده = میثاقی فر، الهه
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 137-159

10.22055/jqe.2017.20293.1526

اسفندیار جهانگرد؛ الهه میثاقی فر