نویسنده = ورهرامی، ویدا
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی عملکرد بانک‌های کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-21

10.22055/jqe.2017.21388.1596

عباس عرب مازار؛ ویدا ورهرامی؛ حسین حسنی