نویسنده = عیسی زاده روشن، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حاشیه سود (اسپرید) بانکهای تجاری ایران با تاکید بر رقابت پذیری و ریسک اعتباری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-126

10.22055/jqe.2017.15214.1221

شهریار زروکی؛ مانی موتمنی؛ یوسف عیسی زاده روشن