نویسنده = دانش، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص نابرابری جنسیتی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-104

10.22055/jqe.2015.11885

سید عزیز آرمن؛ حسن فرازمند؛ حمیده دانش