نویسنده = ایزدی، امین
تعداد مقالات: 3
1. اندازه گیری وابستگی درآمدهای مالیاتی دولت های تحصیلدار به درآمدهای نفتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-46

جلیل خداپرست شیرازی؛ امین تبعه ایزدی


2. تاثیر بی ثباتی درآمدهای نفت بر تولید با تاکید بر نقش نهادها: رویکرد PVAR

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 147-169

10.22055/jqe.2013.11403

جلیل خداپرست شیرازی؛ امین ایزدی