نویسنده = آل بوسویلم، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 63-88

10.22055/jqe.2009.10707

مرتضی سامتی؛ مسلم آل بوسویلم